Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego biowski.pl

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • 5 Zakupy w Sklepie
  § 6Płatności
  § 7Realizacja zamówienia
  § 8 Prawo odstąpienia od umowy
  § 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
  § 10 Reklamacje z tytułu rękojmi
 • 11 Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
 • 12 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  § 13Dane osobowe
  § 14Przepisy końcowe
  Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
 • 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konto – część Sklepu przeznaczona dla Kupującego, dzięki której Kupujący może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną Usługa, dzięki której Kupujący może otrzymywać od Sprzedawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy biowski prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://biowski.pl.
Sprzedawca - MIROSŁAW GOŁĘBIOWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gołębiowski Mirosław F.H. "MIGO", wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7511631478, nr REGON 160373100, Bogdańczowice 4, 46-233 Bogdańczowice.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: Bogdańczowice 4, 46-233 Bogdańczowice
 2. Adres e-mail: sklep@biowski.pl
 3. Telefon: 660 686 865
 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 • 4 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

KONTO

 1. Kupujący ma możliwość założenia Konta w Sklepie. Za pośrednictwem Konta Sprzedawca udostępnia Kupującemu dodatkowe funkcjonalności, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia, dodawanie towarów do przechowalni czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 2. W celu założenia Konta Kupujący wypełnia interaktywny formularz rejestracyjny w Sklepie. Z chwilą założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 3. Kupujący ma również możliwość założenia Konta za pośrednictwem konta w zewnętrznym serwisie. W tym celu Kupujący w ramach formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 2 powyżej wybiera opcję rejestracji za pomocą zewnętrznego serwisu. Warunkiem założenia Konta w Sklepie za pomocą zewnętrznego serwisu jest posiadanie konta w tym serwisie.
 4. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@biowski.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta.
 5. Kupujący, który posiada Konto w Sklepie ma możliwość przystąpienia do programu lojalnościowego pod nazwą: "Biowski Pakiet".
 6. Szczegółowy regulamin programu lojalnościowego udostępniony jest na stronie Sklepu: https://biowski.pl/pl/i/Biowski-Pakiet-regulamin-programu-lojalnosciowego/19

NEWSLETTER

 1. Kupujący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej Usługi Newsletter, polegającej na otrzymywaniu na wskazany przez Kupującego adres e-mail wiadomości od Sprzedawcy, w szczególności wiadomości zawierających informacje handlowe.
 2. Kupujący, w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Sprzedawca wyśle Kupującemu wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Kupującego woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Kupującego woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Newsletter.
 3. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 4. Kupujący może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 powyżej lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@biowski.pl.
 5. Skorzystanie przez Kupującego z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej Usługi.

FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Kupujący ma możliwość wysłania wiadomości do Sprzedawcy dotyczącej wybranego towaru prezentowanego w Sklepie za pośrednictwem interaktywnego formularza kontaktowego dostępnego z poziomu opisu wybranego przez siebie towaru.
 2. W celu skorzystania z formularza, o którym mowa w ust. 10 powyżej, i wysłania wiadomości do Sprzedawcy Kupujący uzupełnia pola formularza oznaczono jako wymagane i wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
 3. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi wysłania wiadomości za pomocą interaktywnego formularza, o którym mowa w ust. 10 powyżej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania formularza.

CZAT

 1. Kupujący ma możliwość komunikowania się ze Sprzedawcą za pomocą czatu dostępnego w Sklepie. Czat służy do wysłania wiadomości do Sprzedawcy bądź prowadzenia z nim korespondencji w czasie rzeczywistym, o ile Sprzedawca w tym samym czasie co Kupujący korzysta z czatu.
 2. W celu wysłania wiadomości za pomocą czatu, Kupujący wpisuje treść wiadomości w okienko czatu udostępnione w Sklepie, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
 3. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi udostępniania interaktywnego czatu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia okienka czatu.

DODWANIE OPINII

 1. Kupujący ma możliwość dodania subiektywnych wypowiedzi dotyczących towarów prezentowanych w Sklepie. W tym celu Kupujący korzysta z interaktywnego formularza dostępnego z poziomu opisu towaru, wypełnia pola tego formularza, a następnie dodaje opinię za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
 2. Poprzez dodanie opinii Kupujący oświadcza, że posiada prawa do treści zamieszczonych w ramach opinii, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, a także prawa własności przemysłowej.
 3. Treść zamieszczona przez Kupującego w opinii nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym też praw podmiotów trzecich. Treść opinii w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych, nawoływać do dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną ani stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 4. Wraz z dodaniem opinii Kupujący wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie jej przez Sprzedawcę, wykorzystywanie jej przez Sprzedawcę na stronach internetowych i w kanałach społecznościowych, wykorzystywanie jej przez Sprzedawcę w dowolnej formie dla celów reklamowych i marketingowych oraz na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 5. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi dodawania opinii dotyczącej towaru zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 6. W przypadku otrzymania opinii Kupującego o towarze lub Sklepie w inny sposób niż poprzez formularz, o którym mowa w ust. 18 powyżej, w stosunku do Kupującego stosuje się zapisy ust. 19-21 powyżej.

 

 • 5 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Informacje dotyczące Towarów, w szczególności ich ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży o treści zgodnej z zamówieniem.
 7. Oferta wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedawca, w odpowiedzi na złożone zamówienie prześle na adres e-mail kupującego informację o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowiącą przyjęcie oferty Kupującego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 9. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 • 6 PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pośrednictwem płatności elektronicznej z wykorzystaniem zewnętrznych platformy płatniczej wskazanej na stronie Sklepu,
  3. Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
  4. Kartą kredytową- (Karty płatnicze:Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, termin, w którym Kupujący powinien zapłacić za zamówienie wskazany jest na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 • 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 6. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Do paczkomatów InPost
 8. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 9. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 • 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
  płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Bogdańczowice 4, 46-233 Bogdańczowice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 13. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 • 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 • 10 REKLAMACJE TOWARU Z TYTUŁU RĘKOJMI
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Bogdańczowice 4, 46-233 Bogdańczowice.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie towaru w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 11 REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Kupujący ma możliwość zgłaszania Sprzedawcy reklamacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z udostępnianych przez Sprzedawcę Usług.
 2. Kupujący składa reklamację kontaktując się ze Sprzedawcą mailowo, telefonicznie lub korespondencyjnie zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 2 regulaminu.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wzywa Kupującego do uzupełnienia treści zgłoszenia reklamacyjnego we wskazanym przez Sprzedawcę zakresie w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania przez Kupującego.

§ 12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 13 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności prezentowaną na stronie Sklepu.
 • 14 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. Zapisy dotyczące Konsumenta, zawarte w niniejszym regulaminie, dotyczące odstąpienia od umowy oraz rękojmi za wady towaru, z wyłączeniem zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń, stosuje się do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Kupujący zostanie poinformowany o każdej planowanej zmianie regulaminu co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu. W przypadku Kupujących posiadających Konto, informacja o zmianie regulaminu zostanie wysłana za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 5. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@biowski.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 6. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 7. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym będącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd, którego właściwość określają przepisy ogólne Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Gołębiowski Mirosław F.H. "MIGO"
Bogdańczowice 4, 46-233 Bogdańczowice

adres e-mail: sklep@biowski.pl

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

- Data odbioru ......................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost

Logo Ceneo.pl

Opinie o Biowski.pl na Opineo.pl

Opinie o Biowski.pl na Opineo.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium